Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Provozní řád Sportovní haly - sokolovny Kyšice

Článek 1

Závazný předpis a podmínky užívání sportovní haly - sokolovny

1. Obec Kyšice je vlastníkem Sportovní haly „Sokolovna“- adresa Pražská 104, Kyšice (dále jen SH). Pro její účelné využívání vydává Obec Kyšice tento závazný předpis: „Provozní řád SH".

2. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců SH, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SH) či zákazu vstupu (u ostatních osob).

3. Vstup do SH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče, případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.

Článek 2

Specifikace sportovní haly

Prostor SH tvoří: recepce, šatny se sprchami, velký sál,malý sál(pódium),kurt SQUASH,restauraččást -bar, sklad, provozní technické a sociální prostory, salónek,suterénní prostor(ve výstavbě) v tech.dokumentaci určený k vybudování rehabilitace a zázemí správce SH . Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou na OÚ Kyšice u starosty obce.

Článek 3

Všeobecná pravidla užívání prostor sportovní haly - sokolovny

1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SH se předkládají průběžně-prostřednictvím rezervačního systému pro jednotlivé cvičební prostory,který je umístěn na webových stránkách SH.. Operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit u správce nebo na recepci SH. Požadavky na dlouhodobé užívání prostor SH se uplatňují výhradně u správce SH.

2. Smluvní dlouhodobí uživatelé SH se prokazují dohodnutým způsobem.

3. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení v recepci.

4. Do SH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.

5. Do prostor SH je zákaz vstupu s jízdními koly. 

6. Uživatel je ve všech prostorách SH povinen udržovat pořádek a čistotu.

7. Uživatel SH odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů ,včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.

8. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele.

9. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH ,včetně zapůjčených sportovních potřeb,v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

10. Za veškerou činnost na hracích a cvičebních plochách odpovídá uživatel.

11. S technickým vybavením (osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SH.

12. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a koše na košíkovou.

.13.Na chodbách nelze provádět sportovní aktivity.

14. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na t, hracích a cvičebních plochácha v šatnách  příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého úklidu!

15. Za stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost  osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.

16.. Klíče od těchto prostor jsou uloženy u správce a v recepci SH, stejně tak na OÚ.

17. Seznamy veškerých zapůjčených klíčů od SH jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob (zaměstnanci, hasiči, apod.) evidovány u správce SH. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení, a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky! Individuálně se klíče od skříněk půjčují za vratnou zálohu 20,- Kč. Po vrácení klíče na recepci záloha bude vrácena.

18.Provozní doba, zveřejněna u vstupních dveří SH a na internetových stránkách OÚ Kyšice a webu SH(dále jen webové stránky).POZOR! Hala je k dispozici po rezervaci v provozní době. Provozovatel SH si vyhrazuje právo tuto dobu kdykoliv změnit.

Článek 4

Dodržování předpisů, správa sportovní haly - sokolovny

Vlastníka SH zastupuje v pracovní dny a v dny pracovního volna jmenovaný správce haly (v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce), který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání SH včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.TÉŽ JSOU OPRÁVNĚNI VYKÁZAT OSOBY V PODNAPILÉM STAVU!

Článek 5

Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do sportovní haly - sokolovny, bezpečnost

1. Veřejnosti(včetně doprovodu dětí na cvičení) je přístup do SH umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí /zápasy, turnaje apod./. Doba konání a další podmínky přístupu /například výše vstupného/ budou vždy v předstihu vyvěšeny na vývěsce SH, případně na vývěsce Městského úřadu či webových stránkách.

2. Pro zajištění bezpečnosti ve SH její správce omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita SH - zejména tribuny pro diváky.

3. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do SH pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěžči utkání (dále jen sportovní akce).prostřednictvím rezervačního systému/web SH/ nebo telefonu                  /603 7O9 516/ !

4. Na sportovní plochu SH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly či pracovníků recepce.

5. Na plochu je umožněVSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně ZODPOVÍDÁ trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, recepční, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu SH nebo ji ihned z užívání SH vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.

6. Vstup na plochu SH je uživatelům dále umožnějen ve vhodném cvičebním /sportovním/ úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SH /např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod./.

7. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část SH je z užívání vyloučena.

8. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

9. V prostoru před SH jsou vyhrazená parkoviště pro osobní automobily - zaměstnance a návštěvníky SH. Nutno respektovat parkovací místa pro tělesně postižené!

10. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno využít telefonu správce haly či z recepce .

11. Lékárnička je umístěna v prostoru recepce a její použití je vždy nutno hlásit správci haly. Zásady první pomoci jsou v tabulkové podobě k dispozici v recepci a u vchodu do velkého sálu.

Článek 6

Zákazy a nařízení

1. Na cvičební plochy SH je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací-cvičební prostor /střídačky/ v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení SH. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce SH. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.

2. V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jakoZÁKAZ vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.

3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) jeZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce haly oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení SH, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit příjmový doklad SH (OÚ). V případě sporu o výši vzniklé škody je rozhodující stanovisko OÚ Kyšice

4. V šatnách SH se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost! Každému družstvu, kterému byla přidělena šatna, je v prostoru recepce k dispozici pro úschovu výše uvedených věcí uzamykatelný trezor!

5. Bez souhlasu správce SH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, ukazateli skore, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.

6. Do prostorů šaten a hrací plochy platí ZÁKAZ vstupu s nápoji v kelímku a s občerstvením z baru!

7. Ve všech prostorách SH platí nařízení vkládat do odpadkových košů plastové lahve zcela vylité a zmačkané.

8. Po celou dobu užívání SH platí ZÁKAZ vstupu do prostorů recepce,baru, a venkovních prostor ve sportovní obuvi bez opětného přezutí.

9. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH je třeba ihned zapsat do Provozní knihy SH a ohlásit v recepci nebo správci haly .

10. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet!

Článek 7

Tréninky, cvičení, výuka

1. Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí.,který je umístěn na webu SH a vývěsce SH. Vstup do haly je umožněn hlavním vchodem,kde po přezutí si cvičenci odnesou boty buď do botníku u šaten zodpovídaji si za ně cvičenci),nebo obuv vloží do igelit. tašky a uloží a uzamknou ve šatních skříňkách, veřejnosti do baru a při konání sportovní akce hlavním vchodem.

2. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od prostorů šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení apod. Tyto osoby svým podpisem potvrdí správnost časových údajů přítomnosti v Provozní knize haly /podklad pro účetnictví/.

3. Osoba zodpovědná za družstvo si vyzvedne na recepci klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.

4. Tyto osoby při změnách sportů zodpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky, atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem či pracovníkem recepce SH dohodnuto předem jinak.

5. Bez souhlasu správce SH nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.

6. Zodpovědné osoby dohlížejí na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!

7. Pokud zodpovědné osoby nezruší sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do .12.. hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu, do 48...hodin ve výš50%, do 72hodin ve výši25%.

8. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa SH právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni dva týdny předem a to na vývěsce haly, případně webových stránkách nebo v kratší lhůtě přímo na jejich telefonní číslo. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit správě SH možný kontakt /telefon/.

Článek 8

Soutěže, utkání, turnaje

1. Vstup do haly je možný 60 minut před zahájením sportovní akce /pořadatel může po dohodě se správou SH dohodnout vstup i odlišně/. Vstup do haly a odchod je pro sportující /účinkující umožněn pouze zadním vchodem , pro diváky i pořadatele pak hlavním vchodem .

2. Klíče od šaten obdrží zodpovědné osoby, případně hlavní pořadatel akce, v recepci SH a stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.  Tato záloha bude zodpovědným osobám vrácena v plné výši pouze při nezávadném vrácení zapůjčených klíčů a nezávadném předání všech přístupných prostor. V opačném případě má správa SH právo ponechat si tuto zálohu, v případě vyšší způsobené škody pak od zodpovědných osob požadovat adekvátní náhradu. Pokud v takovém případě nedojde mezi oběma stranami k dohodě, předá správa SH celou záležitost Policii ČR.

3. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory SH. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu vč. zřetelného označení (k dispozici rovněž v recepci SH).

4. Před zahájením sportovní akce hlavní pořadatel sdělí v recepci SH své jméno a příjmení, rodné číslo nebo číslo OP a svým podpisem stvrdí pravdivost těchto údajů. Na vyžádání správce či pracovníka recepce SH je povinen prokázat svoji totožnost důvěryhodným osobním dokladem.

5. Za správné používání ukazatele skore plně odpovídá pořadatel sportovní akce.

6. Pořadatel sportovní akce dohlíží na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!

7. Pokud pořadatel nezruší sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 5 dnů před sjednaným termínemv plném rozsahu, do 10 dnů ve výš50%, do 14 dnů ve výš25%.

8. Při kulturních akcích je zpravidla v  SH provozováno občerstvení. Pravidla jeho provozu se řídí zákonnými předpisy /obchodními, živnostenskými, hygienickými, požárními, bezpečnostními atd./ a Provozním řádem restaurace.

Článek 9

Vyúčtování a úhrada

1. Správa haly eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel výše uvedených. Cena za používání cvičebních ploch SH (vybavení pro jednotlivé sporty poskytované zdarma - např. branky, sítě apod. - určuje Příloha č.1tohoto Provozního řádu) je stanovena v ceníku schváleném Radou obce, který je k nahlédnutí u správce SH, v recepci SH a na webových stránkách.

2. Správa haly je oprávněna v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninkůči cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem haly bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých - za tyto nenese správa haly aniužívání SH Obec Kyšice žádnou odpovědnost.

3. Stálým uživatelům SH jsou platby za užívání SHvyúčtovány měsíčně,zaplatí v hotovosti proti příjmovému dokladu. Ostatní uživatelé při opakovaných akcích platí v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu/ v recepci SH a v dohodnutém termínu, nejpozději ale vždy do konce kalendářního měsíce.

4. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin předem před zahájením akce v recepci SH, pokud není se správou SH dohodnuto předem jinak. Více jak 30 denní prodlení s placením dohodnuté úhrady je důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání SH. K dlužčástce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

5. Před uzavřením závazné Smlouvy čobjednávky může provozovatel SH na uživateli požadovat zálohu až do výš50% z celkové částky objednaných účtovaných hodin. Podle bodu 7/čl. 7 a bodu 7/čl. 8 bude záloha či její poměrná část použita k uhrazení storno poplatků, případně odečtena z doplatku do stanovené výše ve prospěch provozovatele SH!

Článek 10

Všeobecná ustanovení

1. Za provoz SH odpovídá správce SH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.

2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.

3. Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

4. Ceny užívání SH jsou stanoveny ceníkem sazeb a schválila jej rada OÚ Kyšice.

Článek 11

Účinnost

Tento Provozní řád byl schválen usnesením č. 2 zastupitelstva obce Kyšice  a je účinný od 3.10.2013.

 

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ SH

 

-obec Kyšice je vlastníkem venkovního multifunkčního hřiště, které je součástí sportovního areálu Sportovní haly (dále SH) Sokolovna

-porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu

-vstup a užívání venk.hřiště je dovoleno osobám,které se seznámily s Provozním řádem venkovního hřiště s AH, bez výhrad jej respektují a zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let zodpovídají jejich rodiče, případně vyučující,trenér či cvičitel.

-časové využití venk.hřiště je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání venk.hřiště

se průběžně předkládají prostřednictvím rezervačního systému, který je umístěn

na webových stránkách SH nebo na mobil SH 603709516.

-osoby mohou vstoupit na venk.hřiště pouze na základě ohlášení v recepci SH

-do venk.uzavřeného areálu SH a venk.hřiště je zákaz vstupu veřejnosti,

povolen je vstup pouze v době konání utkání,či turnajů-soutěží

-na venkovní hřiště,všeobecně do venk.uzav.areálu SH je zákaz vstupu psů a

jiného domácího zvířectva

-do venk.areálu SH je zákaz vstupu s jízdními koly

-uživatel je povinnen v prostoru venk.hřiště areálu SH dodržovat pořádek a 

čistotu

-uživatel zodpovídá za dodržování BOZP,hyg.předpisů,včetně příp.sankcí ulože-

ných za jejich porušení příslušnými orgány st.správy

-uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením,poškozením nebo ztrátou věcí všech osob,které jsou v prostorách venk.hřiště a areálu SH přítomny v souvislosti s činností užívatele. Veškerou škodu hradí uživatel.Uživatel odpovídá

za veškeré škody na zdraví a životě všech osob,které jsou přítomny v souvis-

lostí s činností uživatele

-uživatel je povinnen předat užívané prostory a zařízení venk.hřiště,šaten, včet-

ně zapůjčených sport.potřeb v odpovídajícím stavu správci SH,či zástupci

-Je zakázáno šplhat,zavěšovat se na ohrazení venk.hřiště,na koše,branky,sloupky

-v prostorách venkovního areálu mimo plochu hřiště nelze provozovat sportovní

aktivity

-na plochu venk.hřiště je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra,cvičitele,

pořadatele sport.akce,vždy s vědomím správce a v ve vhodné outdoorové sportovní

obuvi ,která nepoškozuje povrch a ve vhodném sportovním oblečení

-v případě úrazu je možno využít telefonu správce

-lékárnička je umístěna v prostoru recepce,zde i tabulka s postupem poskytnutí

1.pomoci

Na plochu venkovního hřiště je zakázáno nosit jídlo,tekutiny pouze mimo hrací plochu,v celém venk.areálu je ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm a užívání alkoholu a omamných látek.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele venkovního hřiště

a je nedílnou součástí Provozního řádu celého areálu SH-Sokolovna Kyšice.

Ceny užívané za pronájem venk.hřiště jsou stanoveny ceníkem sazeb a schváleny zastupitelstvem obce Kyšice a nybývá tak na účinnosti.

 

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

HASIČI                                                         tel.150

 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA                            tel. 155

 

POLICIE                                                      tel. 158

 

MEZ. INTEGR. SYSTÉM                            tel. 112

 

 

POZNÁMKA:

Provozní řád a veškeré následné změny a novely předloží provozovatel vždy ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

Relax, sauna a masáže

A) PROVOZ RELAX- SAUNA

 

1.ÚVOD:

Předmětem tohoto Provozního řádu je provoz RELAX-REHABILITACE, který je tvořen

provozem SAUNA a MASÁŽE /PEDIKÚRA/

 

       2. TECHNICKÝ POPIS SAUNOVÉHO PROVOZU

 

2.1Popis sauny a jejího vybavení

Sauna je součástí provozu RELAX-REHABILITACE.

Saunový prostor se skládá z prohřívárny, ochlazovny, odpočívárny. WC, čekárna, šatny,

hygienické zařízení a úklidová místnost jsou společné s R+R.

Zaměstnanci mají k dispozici vlastní WC, sprchy, šatnu.

Sauna není vybavena ochlazovacím bazénkem, k ochlazení slouží ochlazovací sprchy a

polévací vědro.

Saunová kabina (prohřívárna) o velikosti 220x267 je obložena skandinávským smrkem.

Návštěvníci využívají dvouúrovňových dřevěných lavic k sezení nebo ležení při procesu pocení.+ podhlavníky. Podlaha je keramická s protiskluzem a podlahovým roštem, spádovaná směrem ven pro odtok vody při úklidu mimo prohřívárnu do podlahové vpusti umístěné mimo pohřívárnu. Dveře prohřívárny jsou celoskleněné kouřové otevírané ven bez zámkové klapky. Lavice jsou opatřeny opěrkami zad. Osvětlení zajišťuje světlo s krytem.V prohřívárně je saunové topidlo SAWOTEC-9kW VČETNĚ DIGITÁLNÍ REGULACE, opatřené krytem..Prohřívárna je vybavena teploměrem, přesýpacími hodinami, zvlhčovacími kameny. Digitální regulátor tepla umístěný vně kabiny+tepelná pojistka.

 

Kapacita prohřívárny je 6 osob.

 

Pitná voda je zajištěna z vodovodního řádu a slouží pro provoz celého zařízení.

Odpočívárna je vybavena 4 dřevěnými lehátky a  2 křesílky, stolkem.

 

Úklidová místnost je společná s celým provozem Relaxu. Je zde police pro uskladnění čistících a dezinfekčních přípravků a mechanických čistících prostředků.

 

2.2Manipulace s prádlem

                  Každému návštěvníkovi je při vstupu k dispozici půjčovna čistého prádla pro použití v      

                  sauně. Čisté prádlo se skladuje na určeném místě. Použité prádlo se suší a ukládá      

                  odděleně. Každý den je použité prádlo odváženo pracovníky k vyprání v domácí pračce.

 

2.3Provozní a kontrolní záznamy

Zjištěné závady nebo jejich odstranění se zaznamenávají do provozního deníku. Za vedení deníku zodpovídá pracovník odpovědný za provoz Relaxu.

       3.       ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

                 Nejméně jednou denně, a to zejména po skončení provozu, se musí všechny prostory

                 sauny umýt vodou s čistícím prostředkem a vydenzifikovat.

 

           3.1 Postup při očistě a dezinfekci ohřívárny

                  Podlaha a lavice prohřívárny se musí při provozu setřít čistou vodou nejméně

                  2x denně během provozu.

               

                  V prohřívárně se po ukončení denního provozu důkladně omyjí kartáčem lavice a části

                 dřevěného obložení, které jsou ve styku se saunujícími 5% roztokem sody (50g na 1l vo-

                 dy), dezinfikuje se hlavně sedací část lavic. Po 10 minutách působení se plocha opláchne.

                  Dveře se nechávají otevřené, aby celá prohřívárna vyschla.

                  Prostředky se po měsíci střídají podle odlišnosti účinných složek dezinfekce z důvodu

                  rezistence mikroorganismů.Používáme dezinfekční prostředky,které musí být používány

                  v souladu se zák.č.120/2002 Sb. o biocidech.

                  Při týdenním úklidu mechanicky čistíme a dezinfikujeme i celou podlahu prohřívárny ,  

                  a to i pod lavicemi.

            3.2 Čištění, úklid a dezinfekce vedlejších prostor

                  Prostory šatny, sprchy, záchody se uklízejí v rámci celého provozu RELAXU.

                  Nejméně jednou denně, zejména po ukončení provozu sauny nebo před jeho zahájením,

                  se všechny prostory sauny umyjí vodou a čistícím prostředkem a vydezinfikují se.

                  Dezinfekční prostředky se střídají podle účinnosti odlišných složek dezinfekce z důvodu

                  návykovosti bakterií. Po skončení dezinfekce se veškeré prostory provětrají.

                  Záchody jsou denně omývány horkou vodou s čistícím prostředkem a sedátko omyto

                  dezinfekčním prostředkem. Dezinfekce se provádí v době mimo provoz., ale minimálně

                  30 minut před zahájením provozu nebo dle návodu výrobce. Kontrola čistoty se prová-

                  dí během provozu každou hodinu a nedostatky se hned odstraňují.

                  Odpočívací lehátka se nejméně jednou denně hlavně po ukončení provozu dezinfikují

                  5% roztokem sody (50g na 1l vody). Plastová křesílka se omyjí dezinfekčním roztokem.

                  1x za měsíc dle potřeby jsou čištěny sprchové růžice a mřížky na gulách.

 

             3.3 Používané dezinfekční prostředky

 

                  Při použití dezinfekčních prostředků se respektuje návod výrobce, používají se

                  ochranné pomůcky, návštěvníkúm je zamezen přímý kontakt s dezinfekčními

                  prostředky. Používají se pouze schválené dezinfekční virucidní a fungicidní prostřed-

                  ky.

                  Seznam je v provozu Masáží, protože se používají stejné.

                  Prostředky dezinfekční se střídají s ohledem na rezistenci mikroorganismů.

 

              3.3.1 Práce s dezinfekčními prostředky

               S čistícími a dezinfekčním prostředky se pracuje v ochranných rukavicích

                 se zástěrou, s ochrannou očí.Při potřísnění pokožky se opláchne proudem vody. Po skon-

                 čení práce s prostředky čistícími a dezinfekčními používáme reparační krém.

 

               3.3.2 Shromažďování a likvidace odpadu

                  Shromažďování odpadu je v omyvatelných koších, igelitových pytlích, denně jsou                                                       vyprazdňovány. Odpad se soustřeďuje v popelnici a odváží se v rámci obecního svozu.

 

                 Měření teploty

               V prohřívárně je umístěn teploměr 0-140 stupňů C a vlhkoměr.

               Topení a větrání saunového provozu

                 Větrání přirozenou cirkulací vzduchui Po saunovacím cyklu se zajišťuje řádné přímé

                 provětrání-otevřením dveří- přírodní vzduch-okno.Topení v odpočívárně zajišťuje

                 vytápěcí teplovodní systém s instalovanými radiátory.

 

       4.       BEZPEČNOST ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ PROVOZU SAUNY

                 PRACOVNÍCI SAUNY JSOU VYBAVENI-

 • osobními ochrannými prostředky (bílý ochr.oděv, bílé vzduš.přezůvky)
 • gumové rukavice, ochranné brýle, gumová obuv, ochr.zástěra

 

                 Povinná péče o osobní hygienu, čistota pokožky rukou, zdravotní průkaz.

 

                4.1 První pomoc

                 Zařízení je vybaveno lehátkem a lékárničkou, která je k dispozici v recepci RELAXU.

                 První pomoc poskytuje přítomná obsluha provozu, v případě potřeby volá záchrannou

                 službu.

 

       5.       ASPEKTY SAUNOVÁNÍ

                 - ZALOŽENO na opakovaném střídání prohřátí těla za teploty 80-95 stupňů až do sta-

                  vu intenzivního pocení

 • návštěvník prohřívárny musí být úplně nahý
 • v prohřívárně zaujme místo dle požadavku na teplotu lázně
 • čím vyšší lavice, tím vyšší teplota
 • doporučená je poloha vleže, případně poloha vsedě
 • sedá nebo lehá si na osušku, či prostěradlo

 

                  Proces prohřívání se střídá s procesem ochlazování-intervaly jednotlivých úkonů

                  jsou individuálně voleny návštěvníkem tak, aby bylo pro něj saunování příjemné.

                  Ochlazování je prováděno nejdříve pod vlažnou sprchou, pak pod ochlazovací sprchou.

                  Celý proces saunování je nutné zakončit odpočinkem v odpočívárně (20-30 minut)

                  a doplnění ztracených tekutin ve formě nealko.

 

                 - Preventivní účinek sauny spočívá v

získání odolnosti, posílení obranných schopností organismu

zlepšení nervově-cévních reflexů

upevnění kožních a slizničních cév

masívního vyloučení škodlivin potem

v příznivém ovlivnění důlež. nervově-hormonálních jevů

ústupu tísnivých pocitů, nervozity, neklidu, nespavosti

silném okysličení těla po sauně

                -  Nevhodné je saunování pro osoby trpícími akutním onemocněním, dlouho odobými

                   chronickými onemocněními se známkami aktivity choroby. Nemocný se musí poradit

                   s lékařem!

 

 

       6.          NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SAUNY

 

                    6.1  Vyloučení z návštěvy sauny

                    1. Vstup mají zakázán osoby s nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků

                        (horečky, kašel, zánět spojivek, nakažlivé nemoci, bacilonosiči, infekční choroby,

                         osoby s chorobami provázené výtokem, s vyrážkami, obvazy na těle) osoby nečisté,

                         osoby pod vlivem alkoholu, drog.

                    2. Saunování se nedoporučuje osobám s kardiovaskulárními problémy,se záchvatovými

                        stavy, s nádorovými onemocněními, s alergií na horko nebo teplotní změny.

                    3. Vstup do sauny je odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bez-

                         pečnost a čistotu areálu.

                    4. Z prostoru sauny může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes

                        napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne

                        pokynů odpovědného pracovníka.

                    5. Do prostorů sauny je zákaz vstupu se zvířaty.

 

                   6.2 Jak správně využívat saunu

 • ženy i muži navštěvují saunu dle objednávky, děti vstupují jen v doprovodu rodičů
 • svlékat a oblékat je povoleno jen v místech k tomu určených (šatny)
 • před saunovacím procesem se návštěvník umyje vodou a mýdlem,

před každým vstupem do prohřívárny se řádně osuší

 • v prohřívárně se zdržujte jen tak dlouho, dokud nejste řádně prohřátí
 • při odchodu z prohřívárnyse osprchujte vlažnou vodou, pak studenou sprchou
 • před jednotlivými cykly se doporučuje krátký odpočinek,do pro-

hřívárny znovu vstupte po prvních známkách chladu, obvykle se

opakují 3-4 cykly, cyklus obvykle trvá 20 minut

 • po ukončení saunování se doporučuje odpočinek v trvání 20-30 min.

na lehátkách v odpočívárně

 • dodržováním všech pokynů si sami návštěvníci vytvoří nejvhodnější

prostředí ke zdravému saunování

 

                    6.3  Provozní pokyny pro návštěvníky

1.Návštěvníkům sauny není dovoleno pohybovat se mimo vymezený prostor pro

návštěvníky

2.Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení sauny a šetřit

vodou

3.Přístup do sauny je pro návštěvníky pouze v provozní době sauny.

4.Každý návštěvník sauny je povinen se před použitím vysvléci, celý se řádně

omýt mýdlem a osprchovat. Do prohřívárny vstupuje každý zásadně nahý.

Vzájemnou kontrolu dodržování hygienických zásad provádějí sami návštěvníci

mezi sebou. V případě problémů upozorní dozor sauny.

5.S sebou do prohřívárny si každý návštěvník vezme prostěradlo,na které si sedne,

příp. lehne. Tělo návštěvníka by nemělo být v přímém kontaktu s lavicí.

6.Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek a šetřit vybavení.

7.Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

8.Za poranění a úrazy , které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, nebo

nedodržením tohoto návštěvního řádu, nebere provozovatel odpovědnost.

 

                         9.  Provozovatel nenese odpovědnost ani za zhoršení akuálního zdravotního stavu

                               návštěvníka po použití sauny.

10.Půl hodiny před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit saunu, aby se stačil zregenerovat a obléci do uzavření šatny.

11.Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů obsluhy sauny.

12.Provozovatel sauny a RELAXU nenese odpovědnost za ztrátu věcí, oděvů, obuvi, cenností, finanční hotovosti návštěvníků.

 

 

.                        6.4   V prostoru sauny a přilehlých prostorách je ZAKÁZÁNO:                    

 

 

1.Křičet, pískat, běhat (nebezpečí úrazu...)

2.Chování odporující zásadám bezpečnosti a mravnosti.

3.Vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.

4.Plivat na podlahu,používat při saunování krémy, oleje, med, odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat prostory.

5.Kouřit, konzumovat alkohol nebo omamné látky a léky v celém areálu

6.Brát s sebou do prostor sauny ostré předměty, skleněné a jiné věci, které

se mohou rozbít a způsobit zranění.

7.Svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek, ničit vybavení a

plýtvat vodou.

8.Vyžadovat od zaměstnanců sauny služby odporující tomuto řádu.

 

                  Ceník sauny:

                   Dospělí :             50 Kč / 0,5 hod/osoba

                        Děti od 6-15 let: 40 Kč / 0,5 hod/osoba    (pouze v doprovodu dospělé osoby)

 

 

 

Seznam dezinfekčních prostředků používaných v provozu RELAX-SAUNA /MASÁŽE:

 

Dezinfekční prostředky                          Koncentrace                              Expozice

 

Orthosan BF                                            12 2 % 30vt.                            Do zaschnutí

 

Chloramin                                               2 – 3 % 30 vt.                           Do zaschnutí

 

Desam GK 0                                            5 % 30 vt.                                Do zaschnutí

 

Incidur                                                     0,5 % 30 vt.                              Do zaschnutí

 

Savo Prim                                                1 % 30 vt.                                 Do zaschnutí

 

Dezinfekční prostředky se skladují na vyhrazeném místě v úklidové místnosti RELAXU.

Připravují se přesným odměřením přípravku do odměřeného objemu vody těsně před provedením dezinfekce. Ředění pracovních roztoků se provádí v pořadí VODA+ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK. Nesmí se mezi sebou míchat.Nechají se působit určenou dobu, 30 minut, je třeba je střídat s různými účinnými látkami pro odstranění možnosti vzniku rezistence mikrobů a vzniku alergie u osob. Dezinfekční prostředky jsou určeny k dezinfekci celého provozu RELAXU.

 

B) PROVOZ RELAX-MASÁŽE

 

Provozní řád

 

Adresa provozovny:  Kyšice,Pražská 104 ,PSČ 27351

 

Telefon:   604154133

E-mail:    dusekunhost@seznam.cz

 

Provozovna: Masáže – Dornova metoda Dušek /RELAX

 

Provozovatel:    Mgr. Pavel DUŠEK, Smetanova 883,27351 Unhošť

                         

Telefon:              604 154 133

E-mail:              dusekunhost@seznam.cz

 

Živnostenský list:
IČO:                       419 51 336

 

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby

 

 

Pracovní doba:

Pracovní doba dle telefonické dohody.

 

Druh a rozsah poskytovaných služeb:

- sportovní, regenerační a rekondiční masáže (masáž krku a šíje, masáž zad, masáž dolních končetin, masáž hýždí, masáž horních končetin, masáž hrudníku a břicha)

- Dornova metoda, Breussova masáž

- masáž  lávovými kameny HotStones

- ruční lymfodrenáž

- kinesiotejping

- baňkování, Guasha

- SM systém-rehabilitační cvičení


Pro každého klienta je použito čisté prádlo. K masážím jsou využity produkty od firem SIXTUS NATURAL OIL. K dezinfekci MASÁŽNÍHO lůžka je použito prostředků zn.Kvart plus.

 

Použité prádlo je odkládáno do igelitových pytlů a pere se doma v samostatném pracím cyklu.

Základní údaje o provozovně:

Provozovna je umístěna v objektu RELAX-REHABILITACE KYŠICE

Vchází se do ní samostatným vchodem.

Má 1 místnost a WC. Nachází se zde umývadlo s teplou a studenou vodou, polička na čisté prádlo, plastový koš na použité prádlo, omyvatelný odpadkový koš a masážní lůžko, stolek na masérské potřeby,lékárnička příruční. Zásobování vodou pro mytí a úklid je z obecního vodovodu (dezinfekce ručně nebo kontinuálně) a je stáčeno do veřejné kanalizace. Provozovna je vytápěna ústředním topením ze společné kotelny. Větrání větrákem-klimatizací RELAXU. . Osvětlení je zajištěno osvětlovacím tělesem a lampou.

 

Klient se přezuje do domácí omyvatelné obuvi v šatně RELAXU,KDE SI ODLOŽÍ VĚCI DO SKŘÍŇKY. Místnost masáží je vybavena věšákem a paravanem.

V oddělené části se nachází místo pro masérku

 

Povrchová úprava stěn:
Je vymalováno omyvatelnými barvami. Sociální zařízení má keramický obklad. Nábytek je z dřevěného lamina. Podlaha v místnosti je dlažba.

 

Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění:

Civilní oděv je ukládán odděleně od pracovního oblečení. Neprovádí se výkony na nemocné kůži, při kontaminaci biologickým materiálem, zejména krví, se ihned provede dezinfekce přípravkem k tomu určeným. Opakovaně používané pomůcky se dezinfikují, čistí a sterilizují. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají. Dezinfekce se provádí omýváním nebo postřikem, je dodržena předepsaná koncentrace a doba působení. K zabránění vzniku rezistence mikrobů se dezinfekční prostředky střídají podle jejich různých účinných složek.

Provozovatel vlastní zdravotnický průkaz.

Lékárnička má kromě standardního vybavení i jodisol. Je umístěna v prostoru masérny na viditelném místě. Kontrola obsahu a expirační doby všech v ní uvedených přípravků je prováděna pravidelně.

 

Úklid a dezinfekce:

V provozních místnostech se sanitace provádí denně, vždy před příchodem zákazníků. Dezinfekce po jednotlivých úkonech se provádí během dne, po každém klientovi. Podlahy se stírají na vlhko s použitím dezinfekčního prostředku. Povrch pracovních ploch se dezinfikuje minimálně jednou denně, většinou před příchodem klientů. Povrch úložných prostor se čistí na vlhko jednou týdně. WC se dezinfikuje průběžně dle potřeby. Na podlahy a plochy je používáno Savo, Domestos nebo Kvart plus. Po každém použití jsou dezinfikovány i lávové kameny. K jejich dezinfekci je používáno Savo nebo Desprej.

Pomůcky a prostředky k úklidu jsou ukládány ve skříňce pod dřezem, která se je k tomu určena.

 

Malování provozovny se provádí po dvou letech.

Prádlo:

Čisté prádlo je uschované ve zvlášť k tomu určené skříňce.

Použité prádlo je odkládáno do uzavíratelného omyvatelného koše v části oddělené pro masérku a denně se odnáší k vyprání. Pere se doma v samostatném pracím cyklu. Přenáší se samostatně v igelitové tašce.

Prádlo se vyměňuje po každém klientovi.

 

Přístroje:

 • elektrická pánev kulatá na ohřev lávových kamenů (příkon 1800 W, napětí 230 V, 50Hz)

 

Odpad:
Koše na odpadky se dezinfikují jednou týdně a denně se do nich vkládá čistá hygienická vložka z PVC. Odpadky se dávají do popelnice , umístěné za domem a pravidelně jsou odváženy do kontejneru.


Osobní hygiena:

Masér dodržuje zásady osobní hygieny, tj. minimálně 2x denně sprcha, použití antiperspirantu a deodorantu, toaletní vody apod., péče o nohy, ruce a chrup.

K dezinfekci rukou je používán Sanytol.